کارشناس محترم گروه

banner_7608----22.jpg

کارشناس کام‍‍‍‍پیوتر

جناب مهندس کشاورز کارشناس محترم گروه کامپیوتر

تلفن تماس 01152240120 داخلی 116

پست الکترونیکی

تماس با ما

تلفن های تماس    01152221864-01152240120

نمابر 01152227800

کانال اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی طبرستان

 

طراحی و اجرا:گروه شرکت های سماسامانه(فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir)