کتابخانه

banner_7608----22.jpg

کتابخانه

وظايف و امکانات موجود درکتابخانه دانشگاه طبرستان چالوس

كتابخانه مركزی دانشگاه طبرستان به عنوان  كتابخانه مادر واحد مستقلی است كه زير نظر معاونت پژوهشی  به منظور ايجاد تمركز و هماهنگی و ارتباط بين كتابخانه های دانشگاه، گسترش فعاليت ها،صرفه جويی و جلوگيری از دوباره كاريها با اختيارات كافی بشرح زير می باشد

مجموعه کتابخانه

مواد تحقيقاتی شامل :

1- متون و تحقيقات اسلامی ، اسناد و مدارك، كليه كتابهای مرجع ، پايان نامه های تحصيلی (اعضاءهيات علمی ، دانشجويان، روزنامه ها و مجلات تحقيقی و نظاير آنها.

2- لوازم و وسايل كمك آموزشی (سمعی و بصری اعم از سخت افزار و نرم افزار)،كليه بانك های اطلاعاتی (CD)  ميباشد.

3-کتابخانـه از سه بخش اصلی تشکيل شده که شامل بخش خدمات فنی،بخش مرجع ،وقسمت امـانت  می باشد.

الف- در قسمت خدمات فنی کليه کارهايی که جهت سهولت دسترسی وبازيابی کتابها لازم و ضروری می باشد برروی کتاب ها انجام ميگيرد که شامل مهـروثبت کتابهـــا ،فهرست نويســی ،ليبل گذاری،رده بندی، وروداطلاعات به سيستم نرم افزاری و..می باشد .

ب- در قسمت خدمات مرجع کليه کتابهايی که در گروه  ورديف کتابهای مرجع می باشند  مثل دايره المعارفها، راهنماها،پايا ن نامه ها،اطلسها ،آيين نامه ها،نقشه  ها،مجلات و.....در  قفسه های جداگانه برای استفاده در داخل کتابخانه قرارداده می شوند.

ج-در بخش امانت بر اساس شماره بازيابی که  هم ازطريق سيستم نرم افزاری قابل سرچ می باشد وهم به کمک برگه دان قابل دسترسی است کتاب و منابع مورد نظر مراجعه کنندگان در اختيارشان قرارميگيردکه مدت زمان تعيين شده برای دانشجويان جهت امانت  پانـزده  روزو  بـرای اساتيـد به  مدت سی روزمی باشد

  آمارتعداد کتابها به صورت تقريبي و امکانات کتابخانه به اين قرارمی باشد.

1 -تعداد 15470 جلد و 8186  عنوان کتاب درکتابخانه موجود مي باشد .       

2امکان جستجو از طريق شبکه داخلی.

3- سيستم مکانيزه ارايه خدمات.

3 راهنمايی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستيابی به كتب و نشريات علمی

4- قبول طرح امانت بين كتابخانه ها در داخل كشور.

5- ارائه خدمات مرجع.

 اهداف كتابخانه مركزی

كتابخانه مركزی كه در واقع نقش كتابخانه مادر را ايفا  می نمايد ، دارای اهدافی است كه مهمترين آنها بشرح زير می باشد:

 1-كمك به برنامه درسی در سطح وسيع تر برای رشته های متعدد

 2- كمك به تحقيقات و دروس در سطح عالی و تخصصی بالاتر از ليسانس  (تحصيلات تکميلی)

 3- كمك به تحقيقات و كادر آموزشی در سطوح عميق ، گسترده و تخصصی

 4- القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقيق

 5-گردآوری متون اعم از كتب چاپی فارسی و غير فارسی ، نشريات ادواری ، اسناد و مدارك ، مواد سمعی و بصری و غيره                 

 6-  اطلاع رسانی در كليه زمينه های علمی

 7-  ارائه خط مشی به منظور ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های موسسات آموزشی و دانشگاه ها

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مديـران دانشگاه طبرستان  ساعت کارکتابخانه همه روزه از ساعت7.30  صبح لغايت16 عصرتوسط خانم ناهيد شنگل نيا و آقای کريم سام دليری اداره می گردد.

پست الکترونیکی

تماس با ما

تلفن های تماس    01152221864-01152240120

نمابر 01152227800

کانال اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی طبرستان

 

طراحی و اجرا:گروه شرکت های سماسامانه(فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir)